2023 оны өргөдөл гомдлын эхний хагас жилийн тайлан

Ажилтнаас ирсэн өргөдлийн тоо - 265
Ахмад настнаас ирсэн өргөдлийн тоо - 3
Иргэнээс ирсэн өргөдлийн тоо - 0
Ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн - 45
Ажилд орохыг хүссэн - 13
Чөлөө хүссэн - 32
Тусламж, тэтгэмж хүссэн - 67
Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай - 9
Ажлын байр шилжүүлэхийг хүссэн - 20
Орон сууцны дэмжлэг хүссэн - 55
Ажилдаа эргэн орохыг хүссэн - 19
Тэтгэвэрт гарахыг хүссэн - 1
Ажлын нөхцөл сайжруулахыг хүссэн - 3
Хүүхэд асрах чөлөө сунгасан - 4

ажилтнаас
ахмад ажилтнаас
иргэнээс
ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн
ажилд орохыг хүссэн
чөлөө хүссэн
хүүхэд асрах чөлөө хүссэн
ажлын байр шилжүүлэхийг хүссэн
орон сууцны дэмжлэг хүссэн
ажилд эргэн орохыг хүссэн
тэтгэвэрт гарахыг хүссэн
чөлөө хүссэн
ажлын нөхцөл сайжруулахыг хүссэн
хүүхэд асрах чөлөө сунгасан