2021 оны өргөдөл гомдлын тайлан

Тус компанид 2021 онд дотоодын нийт 402 өргөдөл ирснээс:
Ахмад ажилтан - 4,
Ажилтан - 93,
Ажилд орох өргөдөл - 72,
Ажилд эргэн орох хүсэлт - 25,
Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт - 13,
Тусламж тэтгэмж хүссэн өргөдөл - 80,
Чөлөө хүссэн хүсэлт - 38,
Ажлаас гарах хүсэлт - 38,
Ажлын байр шилжүүлэх хүсэлт - 26,
Бусад - 13 байсан бөгөөд үүнээс 352 өргөдөл нь шийдвэрлэгдсэн болно.

ахмад ажилтан
ажилд орох
халамж
чөлөө
шилжих
ажилтнаас
ажилд эргэн орох
тусламж
ажлаас гарах
бусад