БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК нь одоогийн бүтцээр 4 газар, 2 ашиглалтын газар, 3 алба,  харьяа аймаг дүүргийн газар, нэгжүүдтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 2022 онд 1648 үндсэн болон гэрээт ажилтантайгаар улсын хэмжээний үндсэн сүлжээ, дамжуулах байгууламж, кабель шугамын сүлжээний ашиглалт үйлчилгээг хариуцаж, төрийн өмчийн менежментийг зохион байгуулах, сүлжээ бүхий оператор компаниудын техникийн ашиглалт үйлчилгээг гэрээгээр хариуцах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.