Хууль тогтоомжийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэх татвар, шимтгэл