Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК

Монгол орны 21 аймаг 301 сум, суурин газрыг хамарсан 19676км шилэн кабелийн сүлжээ, Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутагт 12’884 холбооны худаг, 999’534 метр урт бүхий сувагчлал, Улаанбаатар хот, 21 аймгийн 463 (аймаг сумын байр 331, техникийн байр 41, уулын сайт 12, радио релейны станц 79) байршилд холбооны үйлчилгээний барилга байгууламж, 399 байршилд холбооны цамхаг, (аймаг сумын цамхаг 324, РРС цамхаг 66) бүхий харилцаа холбооны дэд бүтэц дээрээ суурилсан үйлчилгээг аж ахуйн нэгжүүдэд ижил тэгш нөхцөлөөр үзүүлж байна.

Хамтран ажиллагч байгууллагууд